Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met SolarTip.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: Ieder natuurlijke persoon bij wie door SolarTip diensten worden verricht en/of een werk tot stand wordt gebracht en/of aan wie producten worden geleverd.
Opdracht: de uit de overeenkomst voortvloeiende door SolarTip uit te voeren werkzaamheden
SolarTip B.V.: hierna te noemen “SolarTip”.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen SolarTip en de Klant voor de levering van Producten en/of Diensten. De Overeenkomst bestaat uit de Offerte, de daartoe behorende bijlagen, de Opdrachtbevestiging, en deze Voorwaarden.

SolarTip behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.

Artikel 3 Offertes en duur van de overeenkomst

 1. In de offerte is omschreven tegen welke prijs de Klant zonnepanelen koopt.
 2. De door SolarTip gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven.
 3. SolarTip heeft het recht om, tot aan het moment van ondertekening van de offerte door opdrachtgever dan wel een schriftelijke opdrachtbevestiging, de offerte in te trekken dan wel te wijzigen.
 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en vóór de uitvoering van de opdracht, de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag SolarTip de prijs overeenkomstig die wijziging, aanpassen. Deze prijsstijging zal tijdig aan de opdrachtgever worden gecommuniceerd.
 5. SolarTip behoudt het recht om een opdracht tot het plaatsen van zonnepanelen te weigeren of annuleren.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de Klant voor akkoord ondertekende aanbieding of offerte middels het digitale portaal of per e-mail door SolarTip retour is ontvangen.
 2. De overeenkomst bestaat uit de koop van zonnepanelen en aanverwanten artikelen en eventueel de opdracht tot het installeren van zonnepanelen.
 3. Indien de offerte niet binnen de gestelde termijn is ondertekend, komt deze te vervallen.
 4. Binnen 14 dagen na ondertekening van de offerte heeft de Klant het recht tot het kosteloos ontbinden van de overeenkomst. Dit geldt enkel wanneer de zonnepanelen nog niet zijn geleverd.

Artikel 5 Levering diensten of producten

 1. SolarTip koopt producten in van derden. Mochten deze producten niet beschikbaar zijn of een langere leveringstijd hebben dan verwacht, behoudt SolarTip het recht om de geplande installatiedatum te verplaatsen.
 2. Indien producten niet tijdig geleverd kunnen worden, zal SolarTip zich maximaal inspannen om de omschreven producten en diensten zoals overeengekomen, te leveren of een kwalitatief gelijkwaardig alternatief aanbieden. Dit is dan ook geen grond tot ontbinding van de overeenkomst of een schadevergoeding.

Artikel 6 Schouw en Installatie

 1. SolarTip behoudt zich het recht voor om de installatie af te breken, dan wel het ontbinden van de overeenkomst indien naar schatting van SolarTip:
  – de veiligheid van de installateurs in het geding is;
  – extreme weersomstandigheden;
  – de toegangswegen tot de plaats van opstelling niet geschikt is voor het benodigde transport;
  – de dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen;
  – asbest wordt aangetroffen op de plaats waar de Producten worden geplaatst;
  – de staat van het dak dusdanig slecht is dat installatie niet mogelijk is;
  – een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.
 2. Indien de Klant op de afgesproken datum van installatie niet thuis is en daardoor afgesproken werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, brengt SolarTip €1.250 exclusief BTW in rekening aan de Klant.
 3. Tijdens de installatie werkzaamheden zal de schakel- en verdeelinrichting in de meterkast spanningsloos gemaakt worden. SolarTip is niet verantwoordelijk voor de mogelijke in-en of uitschakelprocedures van jouw apparatuur. Je bent zelf verantwoordelijk om voorafgaande aan de installatie, de apparatuur de juiste wijze uit- en in te schakelen.
 4. Voorafgaand aan installatie dient de klant zich uit eigen beweging te vergewissen dat de plaats waar de zonnepanelen-installatie wordt geïnstalleerd geschikt is voor installatie en beschikt over voldoende draagkracht.
 5. SolarTip is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van een eventuele benodigde vergunning ten behoeve van de installatie van de zonnepanelen-installatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om zich hieromtrent te informeren.
 6. Alle tekeningen en berekeningen die SolarTip maakt zijn en blijven eigendom van SolarTip en maken geen onderdeel uit van de overeenkomst die de Klant sluit met SolarTip. Het is niet toegestaan deze tekeningen en berekeningen door een derde te laten gebruiken. SolarTip aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent.
 7. Mocht de installatie, ondanks haar inspanningen, niet afgerond krijgen binnen het door haar op voorhand aangegeven tijdsbestek dan is zij niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade ten gevolg daarvan.
 8. Zodra SolarTip de zonnepanelen heeft geïnstalleerd zal SolarTip met de Klant de installatie controleren. Eventuele restpunten, onvolkomenheden of schadeposten worden in het opleverformulier vastgelegd. Zodra de Klant het opleverformulier heeft ondertekend is deze uitdrukkelijk akkoord gegaan met de inhoud ervan. Indien voor een correcte installatie van de zonnepanelen door de Klant is getekend rust de verplichting om tot betaling van de factuur over te gaan van de Klant aan SolarTip.

Artikel 7 Betalingen en eigendomsvoorbehoud

 1. SolarTip factureert als volgt:
  – 50% van de overeengekomen prijs bij opdracht, tenzij anders vermeld in de offerte.
  – 50% van de overeengekomen prijs na oplevering van de installatie, tenzij anders vermeld in de offerte.
 2. De factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum aan SolarTip te worden voldaan.
 3. Indien de factuur vermeld onder 7.1.a. niet tijdig is betaald door de Klant, heeft SolarTip het recht om de levering en installatie van de zonnepanelen uit te stellen totdat deze factuur is betaald.
 4. Zolang je de facturen niet heeft betaald kun je geen beroep doen op garantie
 5. Als betaling uitblijft is SolarTip gerechtigd om rente bij je in rekening te brengen. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ex. art. 6:119 BW met een opslag van 3%.
 6. Als SolarTip genoodzaakt is een derde in te schakelen om betaling van de factuur van de Klant te verkrijgen komen alle hieraan verbonden buiten- en gerechtelijke kosten voor rekening van de Klant.
 7. De zonnepanelen blijven eigendom van SolarTip zolang de factuur niet volledig door de Klant is betaald. Zolang betaling uitblijft is het niet toegestaan door de Klant zonnepanelen te vervreemden of bezwaren.
 8. Blijft de Klant met betaling in gebreke, dan heeft SolarTip het recht om de overeenkomst te ontbinden en de zonnepanelen te demonteren en op te halen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 8 Garantie

 1. Bij normaal gebruik en correcte installatie van de zonnepanelen verstrekt SolarTip garantie op de zonnepanelen, omvormer en installatie zoals in de overeenkomst staat vermeld.
 2. Alle onderdelen en werkzaamheden die niet onder fabrieks- of wettelijke garantiebepalingen vallen, worden apart bij Klant in rekening gebracht.
 3. SolarTip verstrekt geen opbrengstgarantie. De geprognotiseerde opbrengst die in de overeenkomst staat vermeld is slechts een indicatie die wordt gegeven op basis van de omstandigheden die op het moment van het maken van de prognose bij SolarTip bekend waren.
 4. Het recht van de Klant op garantie vervalt indien:
  – de door SolarTip verstrekte gebruikersinstructies met betrekking tot het gebruik of onderhoud van de Producten niet exact zijn opgevolgd;
  – de Producten onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
  – de Klant of niet door SolarTip ingeschakelde derden zonder toestemming van SolarTip aan de Producten werkzaamheden hebben verricht eveneens er schade is ontstaan aan de zonnepanelen en/of de installatie veroorzaakt als gevolg van;
  – de Klant enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens SolarTip niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
 5. De Klant dient terzake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen schriftelijk te melden bij SolarTip binnen 6 weken na levering. Daarna komt automatisch de garantie te vervallen.
 6. Mocht er sprake zijn van een gebrek dan dient de Klant SolarTip in de gelegenheid te stellen het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen.
 7. SolarTip is niet aansprakelijk voor schade door misgelopen stroomopbrengst als gevolg van het niet functioneren van de zonnepanelen en installatie indien de oorzaak hiervan niet gelegen is bij SolarTip.
 8. SolarTip is niet aansprakelijk voor het onderpresteren van de zonnepanelen door schaduweffecten.
 9. Uitgesloten van garantie zijn:
  – schade door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en ander;
  – van buiten komend onheil;
  – schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van SolarTip;
  – schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest;
  – schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en meer;
  – schade die is ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.;
  – schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de Producten.

Artikel 9 Geschil

 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Artikel 10 Recht van opschorting

 1. Indien de installatie van de Producten en/of Diensten niet voldoen aan de tussen Klant en SolarTip gesloten overeenkomst heeft de Klant het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding moet staan tot het geconstateerde gebrek.

Artikel 11 Overmacht

 1. Het installeren van zonnepanelen wordt beïnvloed door verschillende weersomstandigheden. SolarTip behoudt zich in iedere situatie het recht voor de installatie te verplaatsen als ingeschat wordt dat op de dag van installatie de weeromstandigheden dermate slecht dan wel gevaarlijk blijken te zijn om de installatie te kunnen uitvoeren. Dit kan zowel tijdens de installatie als op voorhand worden besloten.
 2. Vanwege de vraag uit de markt kunnen de levering van componenten welke nodig zijn om de installatie te maken vertraging oplopen. Dit heeft te maken met de continue druk en de vraag naar deze componenten. SolarTip kan hierdoor de installatiedatum moeten opschorten tot een datum waarop de componenten wel leverbaar zijn.
 3. SolarTip heeft het recht om zich te beroepen op overmacht indien zij tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt gehinderd wegens een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is en/of krachtens de wet, een rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen.
 4. Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van SolarTip dan is SolarTip gedurende de periode dat de overmacht voortduurt gerechtigd om de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten.
 5. Mocht SolarTip tot aan het moment dat de overmacht zich voordeed al werkzaamheden hebben uitgevoerd dan is zij gerechtigd om al hetgeen zij, voortvloeiende uit overeenkomst, al is nagekomen te factureren. De Klant zal in dat geval meerdere facturen ontvangen en wordt eraan gehouden om deze afzonderlijke facturen te voldoen als ware er afzonderlijke overeenkomsten gesloten.
 6. Indien de overmacht aan de zijde van SolarTip langer duurt dan zes maanden is SolarTip gerechtigd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Mocht er tussen SolarTip en jou een vorm van aansprakelijkheid ontstaan ten aanzien van een eventuele tekortkoming aan de zijde van SolarTip dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het nakomen van de door SolarTip verleende garanties (nader omschreven in artikel 8 van deze algemene voorwaarden).
 2. Mocht er schade zijn ontstaan ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige gegevens zoals verstrekt door jou dan is SolarTip nimmer aansprakelijk in wat voor vorm dan ook.
 3. Op de dag van installatie worden de afspraken zoals tijdens de schouw met de desbetreffende accountmanager zijn gemaakt strikt nageleefd. Indien jij op de dag van installatie bepaalde zaken wenst te wijzigen dan dient er een nieuwe offerte door een accountmanager te worden opgesteld. Mocht de geplande installatie om deze reden geen doorgang kunnen vinden dan wordt er 10% van het offertebedrag in rekening gebracht.
 4. SolarTip is enkel en alleen aansprakelijk voor directe schade welke door haar, aantoonbaar, is veroorzaakt. Hieronder valt niet een eventuele verminderde opbrengst ten gevolge van een schaduwval welke reeds aanwezig was tijdens de schouw dan wel de dag van installatie, schaduwval welke na installatie is ontstaan, verminderde energieopwekking ten gevolge van een omstandigheid die niet was voorzien, een storing in het systeem of internetverbinding.
 5. SolarTip is nimmer aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 6. SolarTip is niet aansprakelijk voor een eventueel verlies in opbrengst, wat de reden van het disfunctioneren van het systeem ook is. Deze opbrengst wordt nimmer gecompenseerd.
 7. De aansprakelijkheid van SolarTip is steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar. SolarTip is niet gehouden tot voldoening van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens en in zoverre de schade door opzet, roekeloosheid of grove schuld aan de zijde van SolarTip is ontstaan.
 8. SolarTip is niet aansprakelijk voor de draagkracht of dakcapaciteit van de dakconstructie waarop de zonnepanelen worden geplaatst. De staat en capaciteit hiervan dient door de klant zelf op voorhand te worden gecontroleerd.

Artikel 13 Privacy

 1. SolarTip verzoekt bij de aanvraag van een Dienst of Product om persoonsgegevens. De gegevens gebruikt SolarTip voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden. De gegevens worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).
 2. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar ons privacy statement.

SolarTip
Middelweg 45
5253 CE Nieuwkuijk

SolarTip
Middelweg 45
5253 CE
Nieuwkuijk

© Copyright 2024 Solartip B.V.